Mga Madalas na Itinatanong

 • Ano ang California Neighborhoods Count na pag-aaral?

  Ang California Neighborhoods Count ay isang pananaliksik na pag-aaral na pinunduhan ng Estado ng California na naglalayon na makakuha ng mga bilang sa populasyon sa mga komunidad sa kabuuan ng estado. Maaari sumagot na kayo sa pederal na census. Magbibigay ang pag-aaral na ito ng napaparehong impormasyon para sa estado. Ang mga impormasyon mula sa pag-aaral na ito ay gagamitin ng estado para makagawa ng mas magagandang desisyon tungkol sa mga kapitbahayan ng tulad ng inyo, at makakatulong sa pagplano at pagdesisyon sa paglalaan ng pundo para sa mga serbisyo at imprastruktura -- kasama na ang paglalaan ng pundo para sa pangangalaga ng kalusugan, pabahay, mga paaralan, center para sa mga matatanda, kaligtasan ng publiko, at mga kalsada sa kabuuan ng estado. Ang mga impormasyon mula sa pag-aaral na ito ay makakatulong rin sa aming matasa ang tagumpay ng 2020 Census sa California.

 • Sino ang nagsasagawa sa pag-aaral na ito?

  Ang pag-aaral ay isinasagawa ng RAND Corporation sa pakikipagtulungan ng Demographic Research Unit ng Estado ng California. Ang RAND ay isang hindi kumikita, walang partido na organisasyon sa pananaliksik na nakabase sa Santa Monica, CA na nagsasagawa ng pananaliksik sa iba’t ibang usapin kasama na ang pangangalaga ng kalusugan, edukasyon, manggagawa at pagreretiro, imigrasyon, ang kalikasan, at mga ibang mahahalagang isyu sa pampublikong patakaran. Para sa mas marami pang impormasyon tungkol sa RAND, mangyaring pumunta sa www.rand.org/about.

 • Sino ang nagpopondo sa pag-aaral na ito?

  Ang pag-aaral na ito ay pinonduhan ng Estado ng California at inaprobahan ng Opisina ng Gobernador at ng lehistratura ng California.

 • Ano ang layunin ng pag-aaral na ito?

  Ang layunin ng California Neighborhoods Count na pag-aaral ay kumolekta ng mga impormasyong gagamitin para ilarawan ang istatistikang larawan ng mga iba’t ibang komunidad at kapitbahayan ng California. Ang pag-aaral na ito ay magbibigay sa Estado ng mga bilang ng populasyon na gagamitin sa pagpaplano at sa paggawa ng mahahalagang desisyon tungkol sa paglaan ng mga pondo para sa mga serbisyo at imprastraktura sa lahat ng kabuuan ng estado (kasama na ang pagpondo para sa pangangalaga ng kalusugan, mga paaralan, center para sa mga matatanda, kaligtasan ng publiko, at mga kalsada). At panghuling, makakatulong rin ang pag-aaral na ito sa pagtasa ng tagumpay ng 2020 Census sa California.

 • Paano napili ang aking sambahayan para sa pag-aaral na ito?

  Ang iyong sambahayan ay napili para sa pag-aaral na ito dahil sa nakatira ka sa isa sa mga kapitbahayan na sapalarang napili para sa pag-aaral na ito. Ang lahat ng yunit na pangresidensiyal na bahay sa mga napiling block ay hihilinging sumali sa pag-aaral na ito.

 • Kapareho ba ito ng Census?

  Hindi, ang California Neighborhoods Count ay parang pareho, ngunit ito ay isang naiibang survey. Ang Census ay magbibigay ng mga impormasyon sa pederal na pamahalaan ayon sa ipinag-uutos ng batas. Ang California Neighborhoods Count ay magbibigay ng mga impormasyon sa Estado ng California. Ang parehong survey ay gagamitin para sa pagdedesisyon ng panggagalingan ng pondo at pagplano. Pakisagutan ang dalawa.

 • Ano ang ipapagawa sa akin?

  May dalawang yugto ang California Neighborhoods Count na pag-aaral. Sa unang yugto, ang mga tagakolekta ng mga datos ng RAND ay pupunta sa inyong kapitbahayan para gagawa ng kumpletong listahan ng lahat ng yunit ng pangresidensiyal na bahay sa mga piling block. Sa ikalawang yugto, iimbitahan kayo ng RAND at ng lahat ng ibang residente sa inyong block para makibahagi sa isang maikling survey na binubuo ng mga tanong tungkol sa inyong kapitbahayan, ang inyong sambahayan, at kung kayo sumali sa 2020 Census. Ang survey ay ibibigay sa maraming wika at maaaring sagutan sa pamamagitan ng Web, ng telepono, ng koreo, o nang personal kasama ang tagakolekta ng mga datos ng RAND. Maaari mong piliing huwag sagutan ang survey.

  Tandaang ang mga tagakolekta ng mga datos ng RAND ay maingat na pinili at sinanay at nakapasa lahat sa mahigpit na background check. Gagamit sila ng vest na may pangalan ng proyekto at magdadala ng identification badge. Hindi sila magtitinda ng anumang bagay.

 • Gaano katagal ang survey?

  Sa karaniwan, ang survey at tatagal nang hindi bababa sa 15 minuto.

 • Bakit ako kailangang sumali?

  Ito ay isang pagkakataong maging bahagi ng isang mahalagang pag-aaral na magbibigay ng mahalagang impormasyon sa Estado ng Claifornia na gagamitin para sa pagplano at pagbadyet para sa lahat ng bahagi ng estado kasama na ang iyong komunidad. Ang pagsali ng inyong sambahayan sa pag-aaral na ito ay magbibigay rin ng mga impormasyon na gagamit ng Estado para sa paglalarawan ng mga kapitbahayan sa kabuuan ng California at tutulungan kaming tasahin ang tagumpay ng 2020 Census sa California.

 • Hindi ako mamamayan ng U.S. Kailangan ko bang sumali?

  Oo, umaasa kaming sumali kayo. Ang aming layunin ay para mag-survey ng lahat ng residente sa inyong kapitbahayan, maging anuman ang kanilang estado sa imigrasyon. Walang itatanong tungkol sa imigrasyon sa survey.

 • Ano ang mapapala ko sa pagsali?

  Bilang pasasalamat sa inyong pagkumpleto sa survey, makakatanggap kayo ng $10 bilang bayad.

 • Kailangan ko bang sumali sa pag-aaral na ito?

  Hindi. Ang inyong pagsali sa pag-aaral na ito ay ganap na boluntaryo. Maaari kayong tumangging sumagot sa anumang tanong na hindi ninyo gustong sagutin. Walang mangyayari sa inyo kung nagdesisyon kayong hindi makikibahagi sa pag-aaral na ito.

 • Sino ang makakakuha ng mga resulta ng pag-aaral na ito?

  Ang mga resulta mula sa pag-aaral ay ibabahagi sa Demographic Research Unit ng Estado ng California at ibibigay sa Opisina ng Gobernador, lehistratura ng Estado, inyong lokal na pamahalaan, at mga ibang interesado sa pagpapaganda ng mga kapitbahayan at komunidad ng California at sa pagtasa ng tagumpay ng 2020 Census. Iuulat rin namin ang mga resulta mula sa pag-aaral sa mga pampropesyonal na journal.

 • Anong mangyayari sa mga impormasyong ibibigay ko?

  Aming pagsasama-samahin ang inyong mga sagot sa survey at ng mga ibang sambahayan na nakibahagi sa pag-aaral. Aming iuulat ang mga resulta ayon sa mga buod at pangkalahatang istatistika. Gagamitin namin ang mga impormasyong ito para lamang sa pananaliksik na layunin.

 • Ang impormasyon bang makokolekta mula sa akin ay kumpidensiyal?

  Oo! Iginagalang namin ang inyong pagiging pribado. Ang lahat ng impormasyong makokolekta bilang bahagi ng pag-aaral na ito ay magagamit lamang para sa mga layunin ng pananaliksik at hindi gagamitin ng anumang ahensiya ng pamahalaan ng pederal, estado o lungsod sa anumang paraan na makakapinsala sa mga kasali sa pag-aaral. Ang mga pangalan, address at anumang ibang impormasyong magpapakilala ng pagkakakilanlan ay pananatilihinh kumpidensiyal, at ang lahat ng mga report ay isusulat bilang buod o pang-istatistika.

  Mayroon isang eksepsiyon sa pagiging kumpidensiyal: kung aming naobserbahan o nabanggit kayo sa amin tungkol sa pang-aabuso o pagpapabaya ng isang bata, matanda o ibang nakadependeng matanda, tungkol sa karahasan sa sariling tahanan, o kung nabanggit ninyo sa amin na plano ninyong saktan ang inyong sarili o ibang tao, dapat na iulat ng tagapagpanayam ito sa kanyang superbisor, na maaaring mag-ulat nito sa mga naaangkop na awtoridad.

  Hindi namin ibubunyag ang inyong pagkakakilanlan maliban kung pinahintulutan ninyo o ng inyong ligal na awtorisadong kinatawan sa pamamagitan ng pagsulat.

 • Paano kung may mga tanong ako?

  Kung kayo ay may anumang mga tanong o alalahanin tungkol sa pag-aaral na ito, maaari kayong makipag-ugnayan sa Survey Director, si Beverly Weidmer sa 1-800-734-5399 o sa pamamagitan ng email sa Beverly_Weidmer@rand.org.

  Kung kayo ay may anumang tanong tungkol sa inyong mga karapatan bilang kasali sa pananaliksik na pag-aaral na ito, pakikontak ang RAND Human Subjects Protection Committee sa RAND Corporation, 1776 Main St., Santa Monica, CA 90407-2138 o sa pamamagitan ng telepono sa (866) 697-5620.