Brister i europeiska sjukvårdssystem kan leda till långa vårdköer vid ett genombrott för Alzheimerbehandling

En ny studie visar att hälso- och sjukvårdssystemen i vissa europeiska länder inte har tillräcklig kapacitet att diagnostisera och behandla det stora antalet patienter med tidig Alzheimers sjukdom som ett eventuellt godkännande av ett nytt läkemedel med funktion att förhindra eller fördröja sjukdomen, skulle attrahera.

Den huvudsakliga orsaken är brist på medicinska specialister som kan diagnostisera patienter med tidiga tecken på Alzheimers, och som kan bedöma om patienterna skulle vara hjälpta av behandling. Uppskattningsvis en miljon patienter skulle inte få tillgång till läkemedlet vid ett eventuellt genombrott, enligt forskare vid RAND Corporation, en USA-baserad ideell forskningsorganisation.

Utifrån ett scenario där hälso- och sjukvårdssystemen i Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Sverige och Storbritannien utmanas av en våg av patienter som vill veta om de uppfyller kraven för behandling med syfte att förebygga eller fördröja utvecklingen av Alzheimer, bedömde forskarna vilka utmaningar sjukvården skulle ställas inför.

Analysen koncentrerades på utbudet av demensspecialister, diagnostiska verktyg för att identifiera Alzheimers-avvikelser i hjärnan, samt tillgång till mottagningar som kan ge infusioner.

För Tysklands och Sveriges del är det framförallt begränsningar i sjukvårdens kapacitet att ge läkemedel via infusion som utgör problemet, enligt analysen. I Frankrike, Italien, Spanien och Storbritannien skulle både begränsningarna i sjukvårdens kapacitet att ge infusion och otillräckligt med specialister leda till långa vårdköer.

I höginkomstländer kommer antalet fall av Alzheimers sjukdom att nästan fördubblas mellan 2015 och 2050. De senaste positiva resultaten från kliniska prövningar ger hopp om att en sjukdomsförändrande behandling kan bli tillgänglig för rutinmässig användning inom några år.

”Även om fortsatta insatser pågår för att utveckla behandlingar för att sakta ner eller förhindra utvecklingen av Alzheimers demens, så har mindre arbete lagts ner på att förbereda nationernas medicinska system att prestera vid ett sådant framsteg”, säger Jodi Liu, ledande författare till studien och politikforskare vid RAND.

”Även om det är osäkert att en Alzheimerbehandling kommer att godkännas snart så är det vår rekommendation att ansvariga för sjukvården i de europeiska länderna börjar tänka på hur man ska reagera om ett sådant genombrott inträffar.”

RAND-rapporten uppskattar att under en tjugoårsperiod, efter godkännande av en Alzheimers-terapi, en miljon patienter med mild kognitiv svikt skulle kunna utveckla Alzheimers demens i väntan på utvärderings- och behandlingsresurser i de sex länderna.

Analysen utgår från att en behandling blir godkänd i början av 2020 och att screening processen startar 2019. Forskarna understryker att datumet valdes endast som ett scenario för studien, inte för att förutspå när en Alzheimerterapi kan komma att godkännas.

Vid ett sådant scenario uppskattar forskarna att 7,1 miljoner personer med kognitiv svikt skulle söka sig till en specialist för att få en tidig diagnos. Efter uppföljande utvärderingar och tester av biomarkörer uppskattar forskarna att 2,3 miljoner människor i de sex länderna slutligen kan komma att rekommenderas för behandling.

Forskarna föreslår en kombination av ekonomiska satsningar, regeländringar och personalsatsningar för att avhjälpa bristerna i respektive lands hälso- och sjukvårdssystem. Nya metoder för diagnos och behandling kan också bidra till att säkerställa tillräcklig kapacitet för att behandla patienter i ett tidigt skede av Alzheimers.

Forskningen sponsrades av Biogen, ett bioteknikföretag som arbetar för att utveckla en behandling av Alzheimers sjukdom.

Rapporten, ”Assessing the Preparedness of the Health Care System Infrastructure in Six European Countries for an Alzheimer’s Treatment”, finns på www.rand.org. Andra författare av studien är Jakub P. Hlávka och Soeren Mattke.

RAND Health är USAs största oberoende forskningsprogram inom hälsovårdspolitik, med en bred forskningsportfölj som är fokuserad på sjukvårdskostnader och kvalitet, bland andra områden.


RAND Corporation är en ideell institution som hjälper till att förbättra politiken och beslutsfattandet genom forskning och analys. Registrera dig för RANDs e-postmeddelanden:http://www.rand.org/newsletters.html

RAND är ett registrerat varumärke.