חישוב עלויות הסכסוך הישראלי-פלסטיני

איך ייראו הכלכלות הישראלית והפלסטינית בשנת 2024? הדבר תלוי בעיקר באופן שבו תתפתח המחלוקת רבת השנים באיזור - או היעדר התפתחותה.

מחקר עלויות הסכסוך הישראלי-פלסטיני הנערך ע“י RAND עורך הערכה של העלויות נטו והתועלות של חמישה תרחישים בהשוואה למסלול הנוכחי של הסכסוך.

השתמש במחשבון זה כדי לבדוק את ההשפעות שיחולו ע“י שינוי הנחות מפתח. ההנחות משפיעות על העלויות הישירות (הוצאות) של הסכסוך או על עלויות של הזדמנויות (הזדמנויות שהוחמצו).

ההשפעה הכלכלית של כל הנחה מבוססת על ראיות קיימות כמתועד בנספח ב‘ של הדוח המלא.

הערה: השפעות העלות המוצגות הן יחסיות למצב הבסיס של המגמות הנוכחיות בשנת 2024 והן מסומנות בסמל ∆. מצב הבסיס של המגמות הנוכחיות כולל את ההנחות הבאות: (א) התוצאות הכלכליות והביטחוניות עבור הן הישראלים והן הפלסטינים ממשיכ לאורך המסלולים הנוכחיים משנת 2014 ועד שנת 2024 (ב) אין זעזועים או שינויים משמעותיים בתנאי הכלכלה, דמוגרפיה והביטחון.

כל הסכומים הם במיליארדים (דולר ארה“ב, 2014).

העלות המצרפית לקהילה הבינלאומית לאורך 10 שנים

עבור הישראלים
עבור הפלסטינים

ישראלים

עלויות ישירות ‎

עלויות של הזדמנויות ‎

סה“כ

עלויות ישירות

הוצאות תקציביות או כספיות

עלויות של הזדמנויות

הזדמנויות כלכליות שהוחמצו

פלסטינים

עלויות ישירות ‎

עלויות של הזדמנויות ‎

פליטים ‎

סה“כ

עלויות ישירות

הוצאות תקציביות או כספיות

עלויות של הזדמנויות

הזדמנויות כלכליות שהוחמצו